CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย โปรแกรม,ซอฟต์แวร์,ระบบองค์ความรู้ ,คลังความรู้,ระบบทรัพยากรบุคคล ,ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบจัดเก็บภาษี ,ระบบบริหารจัดการงานวิจัย , ระบบหนังสือเวียน,ระบบจองห้องประชุม,ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ,ระบบทำเนียบส่วนราชการ ,โปรแกรมบริหารการขาย,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมขายหน้าร้านแฟชั่น,โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมออกใบเสนอราคา,โปรแกรมส่ง SMS ,โปรแกรมองค์ความรู้ ,โปรแกรมคลังความรู้,โปรแกรมทรัพยากรบุคคล ,เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย :: Login | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::  
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us

 

              Product Categories
 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  
 
 
POPULAR TAG
จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมลิขสิทธิ์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบทรัพยากรบุคคล ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด
ผู้ชมทั้งหมด 2,594,432
:: ::
2218954
Services

บริษัท ซีอีโอ ซอฟท์แวร์ จำกัด (CEO-Software) (บริษัทในเครืออินเตอร์ไซต์ กรุ๊ป) ที่ตั้งสำนักงาน 599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เน้นการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูปภาคธุรกิจ และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการภาครัฐและองค์กรต่างๆ  จากทีมวิศวกรและโปรแกรมเมอร์ที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ขอบเขตงานตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการประมูลงานจัดทำระบบสารสนเทศภาครัฐ และการจัดทำระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการภาคเอกชน กลุ่มลูกค้าหลัก คือ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และลูกค้าบุคคลทั่วไป

บริการ (Services) :
1.บริการด้านไอทีครบวงจร อาทิ
  - จัดทำระบบสารสนเทศภาครัฐ
  - บริการจัดทำเว็บไซต์
  - พัฒนาระบบอินทราเน็ต
  - พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
  - และวางระบบเน็ตเวิร์ค ระบบเซิฟเวอร์ Co-Location เป็นต้น
2.บริการประมูลงานภาครัฐ จัดทำระบบสารสนเทศ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
3.บริการจัดหาซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการบริหารภาคธุรกิจและภาครัฐ อาทิเช่น

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการภาครัฐ :
1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี
5.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย
6.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
7.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจองห้องประชุม
8.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการร้องเรียนร้องทุกข์
9.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
10.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอบรมสัมนา

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการภาคธุรกิจ :
1.โปรแกรมบริหารการขายและจัดการเอกสาร
2.โปรแกรมบริหารห้องเช่า-อพาร์ทเม้นท์
3.โปรแกรมขายหน้าร้าน (ทั่วไป)
4.โปรแกรมบริหารร้านอาหาร
5.โปรแกรมบริหารเงินเดือน

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัย  รวมถึงรวบรวมผลตอบรับจากลูกค้าที่ผ่านมา พร้อมนำมาปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้เรารู้ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับบริหารงานภาคธุรกิจ และบริหารบริหารงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นโปรแกรมและระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการขาย การตลาด และการบริหารจัดการได้กับทุกองค์กร ภายใต้สโลแกน เพิ่ม - ล้ำ - เหนือ (เพิ่มศักยภาพ ล้ำหน้าทันสมัย เหนือคู่แข่งขัน) 

ล้ำหน้าทันสมัย เหนือคู่แข่งขัน เพิ่มศักยภาพ
เพิ่มศักยภาพทางการขาย การตลาด และการบริหารจัดการ 
"ให้เราเป็นอาวุธ ให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งขัน"
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th