CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย โปรแกรม,ซอฟต์แวร์,ระบบองค์ความรู้ ,คลังความรู้,ระบบทรัพยากรบุคคล ,ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบจัดเก็บภาษี ,ระบบบริหารจัดการงานวิจัย , ระบบหนังสือเวียน,ระบบจองห้องประชุม,ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ,ระบบทำเนียบส่วนราชการ ,โปรแกรมบริหารการขาย,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมขายหน้าร้านแฟชั่น,โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมออกใบเสนอราคา,โปรแกรมส่ง SMS ,โปรแกรมองค์ความรู้ ,โปรแกรมคลังความรู้,โปรแกรมทรัพยากรบุคคล ,เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย :: Login | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::  
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us

 

              Product Categories
 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  
 
 
POPULAR TAG
โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,589,398
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2
Company Profile
 


ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด เน้นการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูปภาคธุรกิจ และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการภาครัฐและองค์กรต่างๆ  จากทีมวิศวกรและโปรแกรมเมอร์ที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ขอบเขตงานตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการประมูลงานจัดทำระบบสารสนเทศภาครัฐ และการจัดทำระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการภาคเอกชน

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัย  รวมถึงรวบรวมผลตอบรับจากลูกค้าที่ผ่านมา พร้อมนำมาปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้เรารู้ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูป สำหรับบริหารงานภาคธุรกิจ และบริหารบริหารงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นโปรแกรมและระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการขาย การตลาด และการบริหารจัดการได้กับทุกองค์กร ภายใต้สโลแกน เพิ่ม - ล้ำ - เหนือ (เพิ่มศักยภาพ ล้ำหน้าทันสมัย เหนือคู่แข่งขัน) 

หากเปรียบผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คือ CEO ซึ่งทีมีหน้าที่บริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้
ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ของเราขออาสาเป็นผู้ช่วย CEO ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาสาเป็นอาวุธสำคัญที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จไปพร้อมๆ กันกับองค์กรของท่าน 

การครอบครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในแต่ระบบ จะต้องได้มาจากการจำหน่ายโดยงค์กร บริษัท ห้างร้านที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากบริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด เท่านั้น โดยผู้จัดซื้อจะได้รับเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เก็บไว้ ดังนี้

       1.สำเนาเอกสาร Dealer License Document : เอกสารแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จากตัวแทนจำหน่ายที่ออกให้โดยบริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด โดยระบุถึง อาทิเช่น เลขที่ใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย  ชื่อตัวแทนจำหน่าย เบอร์โทรติดต่อ ประทับตราและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามอย่างถูกต้อง เป็นต้น

       2.Software Activate Key : รหัสปลดล็อค ลงทะเบียนเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตามรุ่นหรือเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ต่างๆดยผู้ซื้อจะต้องเก็บเอกสารแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและรหัสปลดล็อคทั้ง 2 ส่วนนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการถือครอบครองลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับการบริการหลังการขายกับตัวแทนจำหน่ายของซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) 

คำเตือน: ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ได้รับการคุ้มครองทางกฏหมายลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา การทำซ้ำ ดัดแปลงหรือการแจกจ่ายโปรแกรม อาจได้รับโทษทั้งทางเพ่งและอาญา และต้องระวางโทษตามที่กฏหมานระบุไว้สูงสุด สงวนลิขสิทธ์โดย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น
 

 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ : ปลอดภัย มั่นใจ ถูกต้อง

 

 
 
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th