CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย โปรแกรม,ซอฟต์แวร์,ระบบองค์ความรู้ ,คลังความรู้,ระบบทรัพยากรบุคคล ,ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ,ระบบจัดเก็บภาษี ,ระบบบริหารจัดการงานวิจัย , ระบบหนังสือเวียน,ระบบจองห้องประชุม,ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ,ระบบทำเนียบส่วนราชการ ,โปรแกรมบริหารการขาย,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมขายหน้าร้านแฟชั่น,โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมออกใบเสนอราคา,โปรแกรมส่ง SMS ,โปรแกรมองค์ความรู้ ,โปรแกรมคลังความรู้,โปรแกรมทรัพยากรบุคคล ,เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย :: Login | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::  
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us

 

              Product Categories
 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  
 
 
POPULAR TAG
จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมลิขสิทธิ์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบทรัพยากรบุคคล ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด
ผู้ชมทั้งหมด 2,594,430
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3
ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ได้ผ่านการวิเคราะห์ วิจัย  รวมถึงรวบรวมผลตอบรับจากลูกค้าที่ผ่านมา พร้อมนำมาปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้เรารู้ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยมุ่งเน้นโปรแกรมและระบบสารสนเทศที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการขาย การตลาด และการบริหารจัดการได้กับทุกองค์กร ภายใต้สโลแกน เพิ่ม-ล้ำ-เหนือ (เพิ่มศักยภาพ ล้ำหน้าทันสมัย เหนือคู่แข่งขัน)

หากเปรียบผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คือ CEO ซึ่งทีมีหน้าที่บริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดที่วางไว้
ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ (CEO-Software) ของเราขออาสาเป็นผู้ช่วย CEO ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาสาเป็นอาวุธสำคัญที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จไปพร้อมๆ กันกับองค์กรของท่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
(CEO-KM V 9.0) เพิ่มศักยภาพ เพื่อประสิทธิผล ในองค์กร ด้วยระบบฯ บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนรวมในการสร้างองค์ความรู้ ติดตามการมีส่วนร่่วมของสมาชิกได้ มีระบบรายงานวิเคราะห์เชิงกราฟหลายมิติ :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(CEO-HRM V 7.0) เพือบริหารจัดการงานด้านทรัพยากร บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ใช้งานสะดวก จัดเก็บข้อมูลบุคลากรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานต้องการ พิมพ์และส่งออกข้อมูลได้ ค้นหาข้อมูลถูกต้อง  :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(CEO-EDOC V 8.0) เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาเอกสารสำคัญอย่างมีประสิทธิ์ภาพ จัดเก็บข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นระบบ สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการค้นหาเอกสารที่มีอยู่ในระบบได้ ประหยัดทรัพยากร ลดการสิ้นเปลือง :: More Detail
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
(CEO-CNM V 8.0) เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งหนังสือสำคัญ จัดการได้ทั้งหนังสือเวียนภายนอก และหนังสือเวียนภายใน มีระบบการค้นหาหนังสือเวียนที่มีอยู่ในระบบได้ ประหยัดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรบุคคล :: More Detail
โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS) V5.0
ใช้งานสะดวกง่ายดาย ทำงานถูกต้องแม่นยำ เชื่อมต่ออุปกรณ์กับขายหน้าร้านที่เป็นมาตรฐานได้ กำหนดสิทธิ์พนักงานขายได้ มีรายงานสรุปยอดขาย กำไร ขาดทุน ตลอดจนสร้างบาร์โค้ดสินค้าเองได้ :: More Detail
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ
ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลแบบเดิมๆ สะดวกเพียงแค่เปิดโปรแกรมฯ ตั้งค่าแล้วเสียบบัตร ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏที่ฟอร์มอัตโนมัติ :: More Detail
โปรแกรมบริหารการส่ง SMS (V 4.0)
ส่ง SMS แบบกลุ่มได้ มีระบบบริหารจัดการข้อมูล SMS กำหนดเนื้อหาและวันเวลาการส่ง SMS ได้ แสดงข้อมูลจำนวน SMS ที่เหลืออยู่ สามารถเติม SMS เข้าสู่ระบบได้ :: More Detail
โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟ
ทำงานแบบเสมือนจริง รองการทำงานแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน กราฟฟิกสวยงาม ใช้งานง่าย สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนหรือการนำเสนอได้หลากหลาย :: More Detail
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด 599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1820-2  Fax: 02-192-1823  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th