ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Documents Management System ขายราคาถูก ความสามารถและคุณสมบัติ
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด ระบบทรัพยากรบุคคล ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,463,542
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   รุ่นของโปรแกรม
 
คุณสมบัติ Standard Gold Professional
1.ความสามารถทางด้านการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบ 50 200 ไม่จำกัด
• รองรับจำนวนรายการของข้อมูล 5,000 20,000 ไม่จำกัด
• รองรับการเชื่อมต่อแบบอินทราเน็ต (เฉพาะในวง LAN หรือในองค์กร)
• รองรับการเชื่อมต่อแบบอินเตอร์เน็ต
• ระบบสามารถจัดการข้อมูลในแบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
• ระบบสามารถจัดการข้อมูลในแบบชั้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
• ระบบสามารถจัดการข้อมูลในแบบแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
• ระบบสามารถจัดการแบบระบุตำแหน่งที่เก็บเอกสารจริงได้
• ระบบสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
• รองรับไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
• ระบบสามารถสร้างเอกสารในรูปแบบส่วนตัวได้
• ระบบสามารถสร้างเอกสารในรูปแบบหน่วยงานได้
• ระบบสามารถสร้างเอกสารในรูปแบบส่วนตัวแล้วอนุมัติเป็นของหน่วยงานได้
• ระบบสามารถตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะอนุญาตให้เผยแพร่ได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารให้กับแต่ล่ะหน่วยงานได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้
• ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารที่สนใจไว้ในตู้เก็บส่วนตัวได้
• ระบบสามารถตั้งค่าประเภทสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถจัดการรายชื่อผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดความจุจัดเก็บไฟล์ได้
• ระบบสามารถกำหนดผู้ดูแลหน่วยงานได้
• ระบบสามารถจัดการเอกสารประเภทหน่วยงานได้
• ระบบสามารถจัดการเอกสารประเภทส่วนตัวได้
• มีระบบข่าวประชาสัมพันธ์
• มีระบบดาวน์โหลดเอกสาร
• มีระบบแบนเนอร์โซน
• ระบบสามารถส่งออกเอกสารที่สนใจในรูปแบบ Index HTML รวมถึงไฟล์แนบได้
2.ความสามารถทางด้านการจัดการผู้ใช้งาน
• มีระบบสมาชิกโดย Login ก่อนเข้าใช้งาน
• ระบบรองการกำหนดประเภทผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
• ระบบสามารถกรองและอนุมัติผู้ขอใช้งานได้
• ระบบสามารถกำหนดความจุของไฟล์ให้กับสมาชิกแต่ละคนได้
• ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตู้เอกสารสมาชิกแต่ละคนได้
3.ความสามารถทางด้านการตั้งค่าต่างๆของระบบ
• ระบบสามารถตั้งค่าระบบได้
• ระบบสามารถตั้งค่าองค์กรได้
• ระบบสามารถตั้งค่าชนิดเอกสารได้
• ระบบสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้
• ระบบสามารถตั้งค่า Email ได้
• ระบบสามารถตั้งค่าตู้เอกสารได้
• ระบบสามารถตั้งค่าที่เก็บเอกสารจริงได้
• ระบบสามารถตั้งค่าหน่วยงานได้
4.ความสามารถทางด้านการแสดงรายงาน
• รายงานตามตู้เอกสาร
• รายงานตามหน่วยงาน
• รายงานตามชนิดไฟล์เอกสาร
• รายงานตามสถิติเอกสารตามเดือน
• รายงานตามสถิติเอกสารตามปี
• รายงานที่จัดเก็บเอกสาร
• รายงานตามสถานะเอกสาร
• รายงานตามสถิติเอกสาร
• รายงานประเภทสิทธิผู้ใช้งาน
• สรุปรายงานทั้งหมดแบบ Dash Board
5.ความสามารถทางด้านแสดงสถิติ
• แสดงสถิติความถี่ในการเข้าใช้ระบบได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานของสมาชิกได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานตามประเภทสมาชิกได้
• แสดงสถิติความถี่การเข้าใช้งานตามหน่วยงานได้
6.ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล
• สามารถสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ sql ได้
• สามารถนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้
7.คุณสมบัติด้านกราฟฟิก
• สามารถปรับกราฟฟิกเฟรมหลักและหน้า Login ให้สอดคล้องกับหน่วยงานได้
 
 
 

 
 
Tag : ceo-software electronic document system การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บเอกสาร การบริหารงานเอกสาร ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบ e-document ระบบการจัดการสารสนเทศ ระบบการจัดการเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการเอกสาร ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ ระบบเอกสาร ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร โปรแกรม ราคา โปรแกรมการจัดการเอกสาร โปรแกรมจัดการ โปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมเก็บข้อมูล โปรแกรมเก็บเอกสาร โปรแกรมไทย
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th