ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล Human Resource Management ขายราคาถูก ความสามารถและคุณสมบัติ
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (8)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  
  CEO-SMS V 4.0  
  5.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  6.โปรแกรมบริหารงานซ่อม  
  CEO-SVM V 7.0  
  7.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  8.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมช่วยสอน ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ผู้ชมทั้งหมด 2,498,839
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล   รุ่นของโปรแกรม
 
คุณสมบัติ Standard Gold Professional
1.ความสามารถด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
• รองรับจำนวนผู้ใช้งานระบบ 50 200 ไม่จำกัด
• รองรับจำนวนรายการของข้อมูล 5,000 20,000 ไม่จำกัด
• มีระบบสมาชิก โดย Log in ก่อนเข้าใช้งาน
• มีระบบจัดเก็บรายชื่อ/ประวัติต่างๆ บุคลากร
• มีระบบกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน
• มีระบบข้อมูลพื้นฐานขององค์กร (วิสัยทัศน์,โครงสร้างองค์กร)
• มีระบบเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อแจ้งให้บุคลากรในองค์กรทราบ
• มีระบบปฏิทินข่าวสาร แสดงข่าวสารในรูปแบบของปฏิทิน
• มีระบบส่ง SMS GATEWAY เพื่อแจ้งข่าวสารให้บุคลากรในองค์กรทราบทาง SMS
• มีระบบส่งอีเมล เพื่อแจ้งข่าวสารให้บุคลากรในองค์กรทราบทางอีเมล
• มีระบบจัดเก็บเก็บสถิติการเข้าใช้งาน
• มีระบบติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ
• มีระบบใบลาออนไลน์สำหรับบุคลากรในองค์กร
• มีระบบแกลลอรี่ภาพ เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายกิจกรรมในองค์กร
• มีระบบวีดีโอคลิป สำหรับเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบของวีดีโอ
2.ความสามารถด้านการตั้งค่าการใช้งาน
• รองรับการตั้งค่าการเข้าสู่ระบบได้
• รองรับการตั้งค่าองค์กรได้
• รองรับตั้งค่าประเภทการอบรมได้
• รองรับการตั้งค่าประเภทการลาได้
• รองรับการตั้งค่าการแสดงผลได้
• รองรับการตั้งค่าการส่งอีเมลได้
• รองรับตั้งค่าหมวดหมู่แกลลอรี่ได้
• รองรับการตั้งค่า SMS Gateway ได้
3.รูปแบบการออกรายงานของโปรแกรม
• รายงานข้อมูลบุคลากร แยกตามส่วนต่างๆ
• รายงานข้อมูลบุคลากร แยกตามช่วงอายุ
• รายงานข้อมูลบุคลากร ตามภูมิลำเนา
• รายงานระดับเงินเดือน
• รายงานการศึกษา
• รายงานอบรม/สัมนา/ดูงาน
• รายงานความสามารถพิเศษ
• รายงานการลงโทษทางวินัย
• รายงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
• รายงานประวัติการลา
• รายงาน SMS
• รายงานติดต่อผู้ดูแลระบบ
4.ความสามารถด้านการสำรองข้อมูล
• สามารถสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ sql ได้
• สามารถนำเข้าข้อมูลที่สองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้
5.คุณสมบัติด้านกราฟฟิก
• สามารถปรับกราฟฟิกเฟรมหน้าหลักและหน้า Login ให้สอดคล้องกับหน่วยงานได้
 
 
 

 
 
Tag : ceo-software HRM Human Resource Management ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ขาย โปรแกรม ขาย โปรแกรม HRM จำหน่าย โปรแกรม HRM จำหน่ายระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบ HRM ระบบ HRM คือ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รับทำ ระบบ HRM รับทำ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล ราคา HRM ราคา บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ราคา โปรแกรมHRM โปรแกรม ราคา โปรแกรมจัดการ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมไทย
 • CEO-HRM V 7.0
 • CEO-KM V 9.0
 • CEO-EDOC V 8.0
 • CEO-CNM V 8.0
 • CEO-WMB V 4.0
 • CEO-WMB V 5.0
 • CEO-SMS V 4.0
 • CEO-TCR V 7.0
 • Winmax-POS V 5.0
 • CEO-SVM V 7.0
 • ITS-TIDR V 3.0
 • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

บริษัท ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th