ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Documents Management System ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,214,673
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ความสามารถและคุณสมบัติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Documents Management System (EDOC) [CEO-EDOC V 8.0]


ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานขององค์กรหรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นอย่างมาก จากการสำรวจองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในหน่วยงานนั้นๆ จะทำให้เกิดการทำงานที่ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีระบบค้นหาข้อมูลที่สะดวก จัดเก็บอย่างมีมาตรฐาน และมีการทำงานที่รวดเร็ว เอกสารในองค์กรหรือหน่วยงาน ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นิยมนำระบบสารเสนเทศเข้ามาจัดเก็บเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาข้อมูลได้สะดวก เวลาต้องการเอกสารสามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลื้องช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษที่เป็นแผ่นๆ ที่พวกเราเคยชินกัน ให้เปลี่ยนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่เก็บไว้ในระบบสารเสนเทศ มีระบบจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย สามารถค้นหาและใช้งานได้ตลอดเวลา เมื่อผู้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ นอกจากนี้ยังมีระบบรายงานเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้งานและการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านความปลอดภัย ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ระดับการเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสามารถกำหนดเป็นแต่ล่ะแผนกและตามระดับสถานะผู้ใช้งานได้

ความสามารถทางด้านการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
    1. สามารถจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
    2. สามารถจัดการชั้นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
    3. สามารถจัดการแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
    4. สามารถจัดการสถานที่เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
    5. สามารถจัดการสถานะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
    6. สามารถจัดการไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
    7. สามารถสร้างเอกสารในรูปแบบส่วนตัวได้
    8. สามารถสร้างเอกสารในรูปแบบหน่วยงานได้
    9. สามารถสร้างเอกสารในรูปแบบส่วนตัวแล้วอนุมัติ
        เป็นของหน่วยงานได้
    10. สามารถตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะอนุญาตให้
           เผยแพร่ได้
    11. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารให้กับแต่ล่ะ
           หน่วยงานได้
    12. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารให้กับสมาชิก
           และบุคคลทั่วไปได้
    13. สามารถจัดเก็บเอกสารที่สนใจไว้ในตู้เก็บส่วนตัวได้
    14. สามารถส่งออกเอกสารที่สนใจในรูปแบบ Index HTML
           รวมถึงไฟล์แนบได้
 
 
ความสามารถทางด้านการตั้งค่า
    1. สามารถตั้งค่าระบบได้
    2. สามารถตั้งค่าองค์กรได้
    3. สามารถตั้งค่าชนิดเอกสารได้
    4. สามารถตั้งค่าการแสดงผลได้
    5. สามารถตั้งค่า Email ได้
    6. สามารถตั้งค่าตู้เอกสารได้
    7. สามารถตั้งค่าที่เก็บเอกสารจริงได้
    8. สามารถตั้งค่าหน่วยงานได้
 
ความสามารถทางด้านการจัดการผู้ใช้งาน
    1. มีระบบสมาชิก
    2. สามารถระบุประเภทผู้ใช้งานได้
    3. สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
    4. สามารถกรองและอนุมัติผู้ขอใช้งานได้
    5. สามารถกำหนดความจุของไฟล์ให้กับ
        สมาชิกแต่ละคนได้
    6. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตู้เอกสาร
        สมาชิกแต่ละคนได้
 
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านการแสดงรายงาน
    1. รายงานตามตู้เอกสาร
    2. รายงานตามหน่วยงาน
    3. รายงานตามชนิดไฟล์เอกสาร
    4. รายงานตามสถิติเอกสารตามเดือน
    5. รายงานตามสถิติเอกสารตามปี
    7. รายงานที่จัดเก็บเอกสาร
    8. รายงานตามสถานะเอกสาร
    9. รายงานตามสถิติเอกสาร
    10. รายงานประเภทสิทธิผู้ใช้งาน
    11. สรุปรายงานทั้งหมดแบบ Dash Board
 
ความสามารถทางด้านแสดงสถิติ
    1. ความถี่ในการเข้าใช้ระบบ
    2. ความถี่การเข้าใช้งานของสมาชิก
    3. ความถี่การเข้าใช้งานตามประเภทสมาชิก
    4. ความถี่การเข้าใช้งานตามหน่วยงาน
    5. ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล
 
 
 
ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล
    1. สามารถสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ sql ได้
    2. สามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้
 
จุดเด่นของระบบ
   1. ระบบทำงานในรูปแบบ Website application
       database สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่เชื่อมต่อ
       สัญญาณอินเตอรเน็ตได้
   2. ใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ในการพัฒนาระบบ
       ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน ทำให้ประหยัดและ
       ถูกต้องตามกฏหมาย
   3. ฐานข้อมูลใช้ MySQL ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน
       ทำให้ประหยัดและถูกต้องตามกฏหมาย
   4. เครื่องแม่ข่าย (Sever) ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มี
       ราคาสูงมากนักและการจัดการที่สะดวกสบายสำหรับ
       ผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
Tag : ceo-software electronic document system การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บเอกสาร การบริหารงานเอกสาร ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบ e-document ระบบการจัดการสารสนเทศ ระบบการจัดการเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการเอกสาร ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ ระบบเอกสาร ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร โปรแกรม ราคา โปรแกรมการจัดการเอกสาร โปรแกรมจัดการ โปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมเก็บข้อมูล โปรแกรมเก็บเอกสาร โปรแกรมไทย
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th