ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน Circular Notice Management Information System ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,214,671
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  ความสามารถและคุณสมบัติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน
Circular Notice Management Information System [CEO-CNM V 8.0]


ระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาของการสิ้นเปลืองทรัพยากรทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรทางด้านบุคคลในการใช้ส่งหนังสือเวียน ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือเวียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน พัฒนาขึ้นในรูปแบบ web application สามารถใช้ในการส่งหนังสือเวียนในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว โดยหนังสือเวียนที่อยู่ในระบบจะถูกจัดเก็บอย่างมีระบบสามารถสืบค้นและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้

ความสามารถทางด้านการจัดการหนังสือเวียน
    1. สามารถจัดการหนังสือเวียนในรูปแบบของ
        เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
    2. สามารถกำหนดประเภทของหนังสือเวียนได้
    3. สามารถกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเวียนได้
    4. สามารถค้นหาหนังสือเวียนตามมิติต่างๆ ได้
    5. สามารถตรวจสอบการรับส่งหนังสือเวียนที่อยู่
       ในระบบได้
    6. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบได้
    7. สามารถกำหนดขนาดไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
        ที่ส่งได้
    8. สามารถเข้าดูสถิติการใช้งานหนังสือเวียนของ
        ระบบได้
    9. สามารถเข้าดูรายงานตามมิติต่างๆ ของหนังสือ
        เวียนของระบบได้
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถทางด้านการตั้งค่าการใช้งาน
  1. สามารถตั้งค่าระดับชั้นความเร็ว
  2. สามารถตั้งค่าองค์กร
  3. สามารถตั้งค่ากลุ่มหนังสือเวียน
  4. สามารถตั้งค่าระบบ
  5. สามารถตั้งค่าหน่วยงาน
  6. สามารถตั้งค่าการแสดงผล
  7. สามารถตั้งค่าตู้เอกสาร
  8. สามารถตั้งค่าชนิดเอกสาร
  9. สามารถตั้งค่าที่เก็บเอกสารจริง
  10. สามารถตั้งค่าการส่ง Email
  11. สามารถตั้งค่า SMS Gateway
  12. สามารถตั้งค่า Google Analytics
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถทางด้านการแสดงรายงาน
  1. รายงานตามประเภท-ชนิดไฟล์เอกสาร
  2. รายงานหนังสือเวียนตามเดือน
  3. รายงานหนังสือเวียนตามปี
  4. รายงานตามหน่วยงาน
  5. รายงานตามสถิติเข้าดูหนังสือเวียน
  6. รายงานตามสถานะหนังสือเวียน
  7. รายงานสรุปทั้งหมดแบบ Dash Board
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านแสดงสถิติ
   1. ความถี่การเข้าใช้งานระบบ
   2. ความถี่การเข้าใช้งานของสมาชิก

จุดเด่นของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
   1. ระบบทำงานในรูปแบบ Website Application
       Database สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่
       เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอรเน็ตได้
   2. ใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ในการพัฒนา
        ระบบ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน ทำให้
        ประหยัดและถูกต้องตามกฏหมาย
   3. ฐานข้อมูลใช้ MySQL ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการนำไป
        ใช้งาน ทำให้ประหยัดและถูกต้องตามกฏหมาย
   4. เครื่องแม่ข่าย (Sever) ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่
        มีราคาสูงมากนักและการจัดการที่สะดวกสบาย
        สำหรับผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย
ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
Tag : ceo-software ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณ ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ ระบบหนังสือเวียน ระบบหนังสือเวียน ราคา ระบบเว็บไซต์หนังสือเวียน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รับทำระบบหนังสือเวียน รับพัฒนาระบบหนังสือเวียน ราคา ระบบหนังสือเวียน สารสนเทศหนังสือเวียน หนังสือเวียนภายนอก หนังสือเวียนภายใน หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ราคา โปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร โปรแกรมจัดการ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมหนังสือเวียน
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th