ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมธุรกิจ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด โปรแกรมกระดานอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชมทั้งหมด 2,214,671
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  ความสามารถและคุณสมบัติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
Knowledge Management (KM) [CEO-KM V 9.0]
 

ระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ภายในระบบจะถูกออกแบบมาให้เป็นคลังข้อมูล (Data Storage) เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้เหล่านั้น นำมา วิเคราห์ สังเคราะห์ และพัฒนาข้อมูล จนเกิดเป็นองค์ความที่ตรงตามความต้องการและนำไปใช้งานได้ ในด้านของผู้บริหาร เป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานตามนโยบายของรัฐ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน โดยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการทำให้องค์กรหรือหน่วยงานเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ภายในระบบจะมีเครื่องมือต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการสร้างองค์ความรู้จากข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบ ตัวอักษร สัญญาลักษณ์ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เชื่อมต่อภายนอกจาก youtube ไฟล์เสียง ฯ เพื่อให้สะดวกต่อกระบวนการได้มาขององค์ความรู้ นอกจากนั้นแล้วยังให้สมาชิกของระบบสามารถนำองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล มาคัดกรอกเพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีระบบที่ทำให้มีส่วนร่วมกับองค์ความรู้ของสมาชิกด้วยกัน อาทิ เช่น ระบบแสดงความคิดเห็น ระบบการให้คะแนน เป็นต้น ในด้านรายงานความคืบหน้า และสถิตการใช้งานต่างๆ ระบบออกได้พัฒนาให้มีส่วนของรายงานที่ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกมิติ โดยแสดงเป็นแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์
 
ความสามารถทางด้านการจัดการองค์ความรู้
    1. สามารถจัดการองค์ความรู้ในส่วนของเอกสาร
        อิเล็กทรอนิกส์ได้
    2. สามารถจัดการองค์ความรู้ในส่วนของวิดีโอคลิปได้
    3. สามารถจัดการองค์ความรู้ในส่วนของแกลอรี่ภาพได้
    4. สามารถจัดการองค์ความรู้ในส่วนของบทความได้
    5. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อองค์ความรู้ได้
    6. สามารถให้คะแนนแก่องค์ความรู้ได้
    7. สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบส่วนตัวได้
    8. สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบหน่วยงานได้
    9. สามารถสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบส่วนตัวแล้วอนุมัติเป็น
        ของหน่วยงานได้
    10. สามารถตรวจสอบองค์ความรู้ก่อนที่จะอนุญาตให้
          เผยแพร่ได้
    11. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับแต่
          ละหน่วยงานได้
    12. สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงองค์ความรู้ให้กับ
          สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้
    13. สามารถจัดเก็บองค์ความรู้ที่สนใจไว้ในตู้เก็บส่วนตัวได้
    14. สามารถส่งออกองค์ความรู้ที่สนใจในรูปแบบ Index
          HTML รวมถึงไฟล์แนบได้
 
 
ความสามารถทางด้านการตั้งค่า
   1. สามารถตั้งค่าองค์กรได้
   2. สามารถตั้งค่าระบบได้
   3. สามารถตั้งค่าหน่วยงานได้
   4. สามารถตั้งค่าการแสดงผลได้
   5. สามารถตั้งค่าองค์ความรู้ได้
   6. สามารถตั้งค่าตู้เอกสารได้
   7. สามารถตั้งค่าชนิดเอกสารได้
   8. สามารถตั้งค่าที่เก็บเอกสารจริงได้
   9. สามารถตั้งค่าคลิปวิดีโอได้
   10. สามารถตั้งค่าหมวดวิดีโอได้
   11. สามารถตั้งค่าหมวดแกลอรี่ภาพได้
   12. สามารถตั้งค่าหมวดบทความได้
   13. สามารถตั้งค่าเว็บบอร์ดได้
   14. สามารถตั้งค่าการส่ง SMS Gateway ได้
   15. สามารถตั้งค่า Email ได้
   16. สามารถตั้งค่า Google Analytics ได้
 
 
 
 
 
 
 
ความสามารถทางด้านการแสดงรายงาน
   1. รายงานตามประเภท/ชนิดไฟล์เอกสาร
   2. รายงานตามหมวดวีดีโอคลิป
   3. รายงานตามหมวดแกลอรี่ภาพ
   4. รายงานตามหมวดบทความ
   5. รายงาน KM ตามเดือน
   6. รายงาน KM ตามปี
   7. รายงานตามหน่วยงาน
   8. รายงานตามสถิติการใช้งาน KM
   9. สรุป KM ทั้งหมด
   10. สรุป KM ทั้งหมดแบบ Dash Board

 
ความสามารถทางด้านแสดงสถิติ
   1. ความถี่ในการเข้าใช้ระบบ
   2. ความถี่การเข้าใช้งานของสมาชิก
   3. ความถี่การเข้าใช้งานตามประเภทสมาชิก
   4. ความถี่การเข้าใช้งานตามหน่วยงาน
   5. ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล
 
 
ความสามารถทางด้านสำรองข้อมูล
   1. สามารถสำรองข้อมูลเป็นไฟล์ sql ได้
   2. สามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้
 
 
จุดเด่นของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้
   1. ระบบทำงานในรูปแบบ Website application database สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาที่เชื่อต่อสัญญาณอินเตอรเน็ตได้
   2. ใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ในการพัฒนาระบบ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน ทำให้ประหยัดและถูกต้องตามกฏหมาย
   3. ฐานข้อมูลใช้ MySQL ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้งาน ทำให้ประหยัดและถูกต้องตามกฏหมาย
   4. เครื่องแม่ข่าย (Sever) ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงมากนักและการจัดการที่สะดวกสบายสำหรับผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย
 
 
 

ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
Tag : ceo-software KM km สำหรับหน่วยงาน Knowledge Management knowledge management tool knowledge management website การจัดการองค์ความรู้ การจัดองค์กร การพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย โปรแกรม จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ km ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ตัวอย่างองค์ความรู้ พัฒนาระบบ km พัฒนาโปรแกรม km ระบบ KM ระบบ km ราคา ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศ รับทำระบบองค์ความรู้ ราคาระบบ km ราคาโปรแกรมองค์ความรู้ องค์ความรู้ หมายถึง องค์ความรู้คืออะไร องค์ความรู้หน่วยงาน องค์ความรู้องค์กร โปรแกรม ราคา โปรแกรมจัดการ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมองค์ความรู้ โปรแกรมไทย
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th