ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล Human Resource Management ขายราคาถูก โครงสร้างระบบโปรแกรม
 

CEO-SOFTWARE (ซีอีโอ ซอฟต์แวร์) : ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อบริหารธุรกิจและองค์กรไทย

:: Login  | Dealer (สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย) | FAQ | Site Map ::

 
Home | Company | Software | POS & Hardware | Shopping Cart | Services | Customer Ref. | Download | Activate Key | Contact Us
 
  Software Detail
 

 

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศบริหารภาครัฐและองค์กร (4)

 
  1.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  CEO-KM V 9.0  
  2.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  CEO-HRM V 7.0  
  3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
  CEO-EDOC V 8.0  
  4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหนังสือเวียน  
  CEO-CNM V 8.0  
 

ซอฟต์แวร์บริหารภาคธุรกิจและองค์กร (6)

 
  1.โปรแกรมขายหน้าร้าน (Winmax POS)  
  Winmax-POS V 5.0  
  2.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน  
  ITS-TIDR V 3.0  
  3.โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ  
  CEO-TCR V 7.0  
  4.โปรแกรมจัดการหมายเลขพัสดุส่งสินค้า  
  CEO-TMS V 6.0  
  5.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0  
  CEO-WMB V 4.0  
  6.โปรแกรมบริหารจัดการอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0  
  CEO-WMB V 5.0  

POPULAR TAG
จำหน่ายโปรแกรม ขาย โปรแกรม ขาย ซอฟต์แวร์ โปรแกรมจัดการ โปรแกรม ราคา ceo-software ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์ไทย โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมลิขสิทธิ์ ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ โปรแกรมไทย โปรแกรมช่วย ระบบ MIS อ่านบัตรประจำตัวประชาชน โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน อ่านบัตรประชาชน โปรแกรมอ่านบัตร Smart Card โปรแกรมอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด โปรแกรมช่วยกรอกข้อมูล โปรแกรมบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกบัตรประชาชน โปรแกรมเขียนบัตรประชาชน โปรแกรมกรอกแบบฟอร์ม โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบทรัพยากรบุคคล ซีอีโอ ซอฟต์แวร์โปรแกรม ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ eletronic whiteboard กระดานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอินเตอร์แอคทีฟอัจฉริยะ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ไวท์บอร์ด
ผู้ชมทั้งหมด 2,218,948
:: ::
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  ความสามารถและคุณสมบัติ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management [CEO-HRM V 7.0]
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล [CEO-HRM V7.0] เป็นระบบที่ใช้สำหรับเก็บประวัติของบุคลากร ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รองรับการทำงานผ่านเครือข่าย LAN และ Internet

คุณสมบัติโดยรวมของระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สามารถเก็บข้อมูลต่างๆของบุคคลากร อาทิเช่น ภูมิลำเนา, ประวัติการทำงาน, เงินเดือน, ประวัติการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, ประวัติการลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบแจ้งข่าวสารภายในองค์ให้บุคลากรได้ทราบ ได้ผ่านทางหน้าเว็บ หรือทางอีเมล และทาง SMS  นอกจากนั้น บุคคลากร สามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในระบบได้เช่นกัน โดยสามารถใช้งานระบบ ใบลาออนไลน์, แกลลอรี่, วีดีโอคลิป สามารถติดตั้งได้ทางเครือข่ายภายในองค์กร ( LAN ) และผ่านทางเครือข่าย Internet
 
ความสามารถและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ
1. สามารถจัดเก็บรายชื่อ/ประวัติ เช่น ประวัติการทำงาน,
    ประวัติการลา, ข้อมูลเงินเดือน/โบนัส บุคคลากรได้ไม่
    จำกัด
2. สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผุ้ใช้งานไม่จำกัด เช่น สิทธิ์ของ
    ผู้บริหาร, ผู้ดูแลข่าวสาร, ผู้ใช้งานทั่วไป, ผู้ใช้งานระดับ
    บุคลากร
3. บุคลากรสามารถแจ้งการลาป่วย ลากิจ ได้ผ่านทาง ระบบ
    ใบลาออนไลน์
4. สามารถเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรได้ เช่น
    วิสัยทัศน์, โครงสร้างองค์กร
5. มีระบบแกลลอรี่ สำหรับแสดงภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
    องค์กร เช่น การอบรม, การศึกษาดูงาน, กีฬาสี, พักผ่อน
    ประจำปี
6. มีระบบวีดีโอคลิป สามารถเผยแพร่ความรู้ ทางภาพและ
    เสียง ผ่านทางวีดีโอได้
7. มีระบบข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล สามารถแจ้งข่าวสารให้
    กับบุคลากรทราบ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ทางอีเมลและ
    ทาง SMS ได้
8. มีระบบเก็บสถิติการเข้าใช้งานของระบบทั้งหมด
9. มีระบบติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ
10. สามารถส่งออกข้อมูลต่างๆ ออกเป็นไฟล์
      Excel,Word  ได้
      เช่น ส่งออกรายชื่อ-อีเมล, ส่งออกรายชื่อ-เบอร์
      โทรศัพท์,พิมพ์ซองจดหมาย, พิมพ์ Label ติดซอง
       จดหมาย
11. มีรายงานสรุปข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับองค์กร และสามารถ
      Export ข้อมุลเป็นไฟล์ Word, Excel ได้
รูปแบบการออกรายงานของระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

1. รายงานข้อมูลบุคลากร แยกตามส่วนต่างๆ
2. รายงานข้อมูลบุคลากร แยกตามช่วงอายุ
3. รายงานข้อมูลบุคลากร ตามภูมิลำเนา
4. รายงานระดับเงินเดือน
5. รายงานการศึกษา
6. รายงานอบรม/สัมนา/ดูงาน
7. รายงานความสามารถพิเศษ
8. รายงานการลงโทษทางวินัย
9. รายงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. รายงานประวัติการลา
11. รายงาน SMS
12. รายงานติดต่อผู้ดูแลระบบ                                                  

ซอฟต์แวร์นี้เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล • ที่ว่าการอำเภอ/เทศบาล
• คลินิก/โรงพยาบาล/สาธารณสุข • โรงเรียน/มหาวิทยาลัย • หน่วยงานด้านเกษตรและสหกรณ์
• สถานีตำรวจ/หน่วยงานบริการประชาชน • ธนาคาร/สถาบันการเงิน • นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ
• สำนักงานด้านกฏหมาย • บริษัทประกันภัย/โชว์รูมรถยนต์ • กีฬา/สุขภาพและความงาม
• โรงแรม/ท่องเที่ยว • บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ • บริษัขายงานบริการด้านต่างๆ
• ธุรกิจฝึกอบรม/สัมนา • บริษัทขนส่ง/โลจิสติก • องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
 
Tag : ceo-software HRM Human Resource Management ขาย ซอฟต์แวร์ ขาย ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ขาย โปรแกรม ขาย โปรแกรม HRM จำหน่าย โปรแกรม HRM จำหน่ายระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จำหน่ายโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ ราคา ซอฟต์แวร์บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์ไทย ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ ระบบ HRM ระบบ HRM คือ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คือ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หมายถึง ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รับทำ ระบบ HRM รับทำ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล ราคา HRM ราคา บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ราคา โปรแกรมHRM โปรแกรม ราคา โปรแกรมจัดการ โปรแกรมธุรกิจ โปรแกรมบริหาร โปรแกรมภาครัฐ โปรแกรมลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมไทย
  • CEO-HRM V 7.0
  • CEO-WMB V 4.0
  • CEO-WMB V 5.0
  • CEO-KM V 9.0
  • CEO-EDOC V 8.0
  • CEO-CNM V 8.0
  • CEO-TCR V 7.0
  • Winmax-POS V 5.0
  • ITS-TIDR V 3.0
  • CEO-TMS V 6.0
:: CEO-SOFTWARE LINK ::
www.ceo-software.co.th
www.โปรแกรมไทย.com
www.ซอฟต์แวร์ไทย.com
Our Products     Help
ระบบจัดการองค์ความรู้ ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดการทรัพยากรบุคคล วิธีการสั่งซื้อ
 ระบบจัดการหนังสือเวียน  โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน วิธีการชำระเงิน
 โปรแกรมบริหารการส่ง SMS  โปรแกรมจัดการ Tracking โปรแกรมบริหารงานซ่อม ดาวน์โหลด
อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V4.0 อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด V5.0 โปรแกรมอ่านบัตรประชาชนอัตโนมัติ ข่าวสาร
      ติดต่อเรา
 

CEO-SOFTWARE

ซีอีโอ ซอฟต์แวร์ โดย บริษัท อินเตอร์ไซต์ (ประเทศไทย) จำกัด  599/30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel: 02-192-1740-1 Fax: 02-192-1742  Mobile: 086-302-1114, 094-879-4111 Email: contact@ceo-software.co.th